PROHLÁŠENÍ UMĚLCE Vlivy a podněty pro tvorbu

English | Norsk | 中 国 | Español | Deutsch | Česky

Dětství a mládí jsem prožila v historicky a kulturně bohatém středu Prahy, hlavního města tehdejšího Československa. Jeho povznášející minulost, srážená a zahalovaná dusnou atmosférou každodenní reality socialistického státu, probouzela a podněcovala nezávislost mého myšlení. Živá představivost a obrazové vidění byly mým únikem, a papír a tužky mým světem. Napětí mezi fikcí a odhalením, snem a realitou v prostředí, které mne obklopovalo, bylo hlavním předmětem mého zájmu vyjadřovaného vizuálně. Mystika genia loci Starého Města pražského podněcovala mou dětskou fantazii a vnitřně protikladné podněty přítomnosti podpořily můj smysl pro surrealistické spojení a pro absurdno.

Nové inspirace pro malbu mi přineslo divadlo, mé scénografické a kostýmní práce. Zde se základem výtvarného podnětu stal manuskript, situace uzavřené mezi řádky, často nevyřčené, ukryté v textu dané hry. Z bílého papíru se stala "Černá díra" - divadelní jeviště, která mi poskytovala možnost magicky vytvářet situace a čas, hluboce uzavřené v textu. Zatímco s divadelním představením, které je časově omezeno, a s posledním představenim vytvořené kouzlo jevištního vyjádření zmizí, ponechávající za sebou pouze zažloutlé divadelní recenze, ve volné tvorbě a v obrazech zachycené emotivní momenty zůstávají

Dalším velkým vlivem na moji tvorbu byla moje spolupráce s moderními a klasickými skladateli a jejich hudbou, období, kdy jsem úzce spolupracovala s Norským svazem skladatelů. Jelikož ke grafickému designu jsem pro jeho preciznost, čistotu a kompoziční výzvu inklinovala již od mládí, období plakátové tvorby pro koncerty a výtvarné návrhy na obálky pro gramofonové desky / CD bylo pro mě velice šťastné a hodnotné. Možná proto větśina mých obrazů, bez ohledu na velikost, má dodnes čtvercový formát. Hudba, jako jeden z nejvyšších tvůrčích prvků, mi ukázala svou léčivou sílu a schopnost uvolnit vnitřní krásu. Vyjádřit hudbu obrazem mi dalo největší uspokojení.

Nezanedbatelně mou malbu ovlivnil můj život v Norsku. V této severské zemi, kde barvy jsou ostřejší, stíny daleko delší, hory daleko vyšší a fjordy daleko hlubší, dostává vztah člověka k člověku a k přírodě daleko realističtější rozměr.

Tyto zkušenosti a vlivy, včetně mého života v různých kulturách s různými hodnotami se staly podstatnou součastí mého vyjádření ve všech formách mé tvorby.


CITÁTY

"Intenzivní, vnitřně silná a unikátní, jsou slova která nejlépe popisují jak osobnost Madly Hruza, tak jeji výtvarnou práci. Její východoevropský původ, nekonečné cesty světem a neuvěřitelný smysl pro krásu jsou podstatnou součástí, která činí jeji obrazy tak vizuelně přitažlivé"

Diana Suttle
obchodnice s obrazy a kurátorka
Los Angeles, Kalifornie

"Zde je zobrazeno velké dobrodružství vášnivého srdce, fascinované úžasem a oběvováním tajemství života, lákající proniknout hlouběji do naší mysli, aby dorostla v naší představivost, do poezie světla a tmy, linky a postoru, skutečnosti a neskutečnosti (surreálna). Madla Hruza ve svých obrazech odolává pedanství v prospěch tomu, co je hluboce smyslné a kouzelné v přírodě a lidské přirozenosti. Skrze své lákavé a osvěžující obrazy nám ukazuje, že je bezpečné opět důvěřovat svému srdci, vstoupit do středu naší bytosti, s ohledem na city a s úctou k poznání, přes staré trvalé pravdy, které nazýváme uměním."

James Ragan
Director of USC Professional Writing
Los Angeles, Kalifornie
Čestný profesor Karlovy univezity
Praha, Česká Republika
Raganovy knihy byly přeloženy do 12 jazyků.
Mezi mnohými dramatickými pracemi vyniká
"The Deer Hunter" - (Oscar Winner )

"Tvorba Madly Hruza je proměnlivá vzhledem k vytčenému tématu v otázce, v rozsahu od reálného do zjednodušenější formy a stylizovaného přístupu, vždy vlastnící silnou poetickou hodnotu, i když v dramatickém duchu. Její tvorba má velice citlivý, přesný styl, často hraníčící se surrealismem".

Výńatek ze Slovníku norských výtvarníků
publikovaný Universitetsforlaget, redigovaný Národní galerií
Oslo, Norsko
Norwegian Encyclopedia: Madla Hruza

"Výtvarná umělkyně Madla Hruza vytváří úplnou obraznost stínů a světla, získanou pozorováním každodenních vztahů; jejich přítomností i jejích absencí. Její dílo nabízí přemostění mezi symboly a fantazií. Do vnímání pozorovatele pronikají tajemné vzpomínky na nostalgickou minulost. Při proměně neskutečného, umělkyně odkrývá pravou stránku reality. Vnímatelnou pouze pokud jsme jí účastni."

José Roberto Moreira
Curátor a ředitel umělecké galerie
Lisabon, Portugalsko